จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวแห่งอาเซียนกับประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี (ASEAN Plus Three Meeting) วันที่ 7 ม.ค. 52 ประเทศเวียดนาม

ขอขอบคุณการสนับสนุนข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
http://secretary.mots.go.th/ewt_news.php?nid=1532&filename=ictเป็นอย่างยิ่ง

ขอบเขตและเนื้อหาการประชุมของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียน จีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเมื่อ วันที่ 7 มกราคม 2552 มีดังนี้
1. การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

1.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีน
ผู้แทนจากประเทศจีนได้รายงานผลความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศจีน ในปีที่ผ่านมาว่า ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียนในงาน China International Travel Mark (CITM) ซึ่งจัดที่เมืองเซี่ยงไฮ้ และได้เชิญบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในด้านการท่องเที่ยว จำนวน 5 หลักสูตร ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้ประเทศจีนส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับเยาวชน ในปี พ.ศ. 2552-2553 รวมทั้งสนับสนุน ASEAN-China Corridor โดยการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างจีน ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ซึ่งประเทศไทยยินดีรับเป็นเจ้าภาพหลัก อนึ่ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้มีการจัดประชุมระหว่างอาเซียน-จีน ในทุก 6 เดือน

1.2 ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับญี่ปุ่น
ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่นของ ASEAN-Japan Center โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดงาน ASEAN Tourism Fair ณ เมืองฟูโกโอกะ และงาน ASEAN and a Tour Planning Competition for Student รวมทั้งได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน เป็นต้น

1.3 ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับเกาหลี
ผู้แทนจากประเทศเกาหลี ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียนของ ASEAN-Korea Center ในปีที่ผ่านมาว่า ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน และได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม รวมทั้งจัดฝึกอบรมภาษาเกาหลีให้กับมัคคุเทศก์ของสมาชิกอาเซียน และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องการตลาดให้กับเจ้าหน้าอาวุโสของอาเซียน

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียน
ผู้แทนจากประเทศเวียดนาม ได้กล่าวรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศสมาชิกอาเซียนในปี 2008 และได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนคณะต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ ประเทศไทยขอให้ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดทำ ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2011-2015 เพิ่มแผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ใน Roadmap for Integration of Tourism Sector ด้วย

3. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี

3.1 แนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
ที่ประชุมได้สรุปแนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ดังต่อไปนี้
• จัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างจีน ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม โดยประเทศไทยยินดีรับเป็นเจ้าภาพ และขอให้เพิ่มเรื่องนี้ไว้ใน
ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2011-2015
• ส่งเสริมนักท่องเที่ยวเยาวชนให้เข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศสมาชิกอาเซียน
• ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางเรือสำหรับเยาวชน โดยเริ่มจากประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย เวียดนาม และกัมพูชา โดยขอให้รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้

3.2 ASEAN Cruise Tourism
ผู้แทนของประเทศญี่ปุ่นได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าของ ASEAN-Japan Cruise Promotion Forum ว่าได้นำเข้าหารือในที่ประชุม ASEAN-Japan Transportation Meeting ซึ่งจัดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 แล้ว โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และจะนำเข้าที่ประชุม MTWG ในเดือนมีนาคม 2552

4. The ASEAN Plus Three Initiative for Healthy Travel and Tourism
ผู้แทนของประเทศเวียดนามได้สรุปผลการดำเนินงาน The ASEAN Plus Three Initiative for Healthy Travel and Tourism ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบว่า ได้จัด Workshop on Healthy Tourism เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2551 ณ กรุงเทพ ประเทศไทย โดยเชิญเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกระทรวงสาธารณสุขภายในประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งผลจากการจัดประชุมดังกล่าว จะนำไปประกอบการจัดทำ Guidelines for Healthy Tourism และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสาธารณสุขของอาเซียน ซึ่งจะจัดทำในเดือนมิถุนายน 2552 ทั้งนี้ ประเทศไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ประเทศไทยได้ตระหนักถึงสำคัญในเรื่องนี้ และยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ประเทศไทยจะจัดประชุมต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ที่จังหวัดภูเก็ต ในปี 2552

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น